Металицензиране

Григор Гачев

1. Лабиринтът на лицензите

В света на свободния софтуер съществуват много различни лицензи - и това има както предимства, така и недостатъци.

От една страна, програмистите се различават по това каква степен и тип свобода биха дали на продукта си, и съответно се нуждаят от различни лицензи. Съществуват например BSD-тип лицензи, които позволяват напълно свободна употреба на софтуера, без никакви ограничания - и GPL-тип лицензи, които изискват деривативите на софтуера също да бъдат свободни (често те биват наричани copyleft лицензи). Ако програмист не може да намери или създаде лиценз, който отговаря на вижданията им как да се използва продуктът, той може да се откаже да го създаде или обяви за свободен. В това отношение, един широк спектър от лицензи е предимство.

От друга страна, много лицензи не позволяват използване на лицензираните под тях продукти с или в продукти, контролирани от друг лиценз (междулицензово споделяне). Често намеренията зад това са добри - например GNU GPL използва това, за да предотврати обявяването на кода за затворен, което би отнело свободата му. Това обаче е и недостатък за свободния софтуер, тъй като фрагментира богатството на кода му между различните лицензи, и така вреди на една от най-силните му страни - общата база от код.

Често тази бариера бива пренебрегвана - човек може да открие подобно "нелегално" споделяне на код между различни лицензи в повечето големи пакети свободен софтуер, като средство интегритетът на богатството на кода да бъде запазен. Засега това "пренебрегване на закона" тревожи твърде малко хора. То обаче е потенциален проблем, и ще е по-добре да го разрешим някак.

Това фрагментиране е неизбежната цена на обективната нужда от различни типове лицензи, и няма как да бъде избягнато напълно. От юридическа гледна точка обаче свободният код вече е прекалено фрагментиран. Повечето от него все още е под един лиценз, GPL, но вече има много подобни на GPL лицензи. Същото е и с BSD-подобните лицензи. Имаме например CDDL, който много прилича на MPL, но е различен, и код под CDDL не може да се използва под GPL. Ако нещата продължават по този начин - а те вървят точно натам - скоро в свободния софтуер може да започнат лицензни войни. А това е последното, от което имаме нужда, и трябва да направим всичко възможно да го избегнем.

Добре де, всеки принос е добре дошъл. Така е при свободния софтуер. И ако (да предположим за момент) Sun иска CDDL да бъде именно несподелящ лиценз, за да предотврати прехвърляне на код от OpenSolaris към Linux, тогава те вероятно няма да пожелаят да променят CDDL. Богатството на свободния софтуерен код обаче трябва да бъде колкото се може по-цялостно. В противен случай губим едно голямо предимство, източник на свобода, ниска цена и качество за всички потребители на свободния софтуер. (Което включва повечето, ако не и всички от нас.)

Един от възможните начини за това може да бъде опит да бъдат убедени авторите на сходни лицензи да създадат общи лицензи, които задоволяват всеки, и да използват един общ лиценз вместо многото. В много случаи обаче това ще бъде невъзможно, а в много други компромисът ще бъде труден и за постигане, и за опазване.

Друг възможен начин е да се предложат споразумения между авторите на лицензи за "кръстосано лицензиране", което позволява споделянето на код между свободните лицензи. В много случаи обаче това ще бъде безуспешно - създателите на сходни, но несподелящи лицензи сигурно имат причини да ги създадат и направят несподелящи...

Един трети подход, който избягва повечето от тези проблеми, е металицензирането.

2. Основи на металицензирането

Създателят на един свободен софтуер е неговият оригинален носител на авторско право, и контролиращ това право орган. Ако Франк иска неговият код да бъде използваем примерно с всеки несподелящ свободен лиценз, той е в правото си да го лицензира изрично с всеки такъв лиценз. Също така, създателите на свободен софтуер имат изгодата техният код да бъде споделян колкото се може повече, докато това не надхвърли степента на свобода, която биха му дали. Така че от гледна точка на опазването на цялостта на богатството на кода, те са тези, които трябва да могат удобно да го лицензират за когото пожелаят.

На практика обаче това не е лесно. Повечето програмисти не са експерти по лицензите. Списъците с лицензи постоянно еволюират. Ако развиването на код продължи паралелно под два несподелящи лиценза, двата клона не може да бъдат обединени обратно... Тези, а и други проблеми, могат да бъдат разрешени чрез специален тип лиценз - металиценз.

В най-простия си вид металицензът е лиценз, който позволява код да бъде използван под който и да е от лицензите, изброени в определен списък. Малко по-сложен вариант би могъл да включва набор допълнителни изисквания или условия, и би могъл да изяснява отношенията си с лицензите в списъка.

Металицензът би могъл юридически да заобиколи изискването за несподеляне на несподелящите свободни лицензи. Ако например код е лицензиран под металиценз, който позволява използването му под CDDL и GPL, той може легално да бъде включван както в лицензиран под CDDL, така и в лицензиран под GPL софтуер. А ако деривативите на този код са лицензирани под същия металиценз, те също ще са съвместими и с двата лиценза. Тъй като несподелящата клауза в повечето copyleft лицензи е въведена специално за да опазва свободата на кода, а не да го "заключва" към лиценза, металицензирането на код към повече от един такъв лиценз не би трябвало да противоречи на духа им.

Поддръжката на списъка с лицензите може да бъде поверена на доверен орган, който се грижи да го поддържа в съответствие с оригиналната идея. Така дори ако металицензът е несподелящ, той би позволил използване на кода под всички лицензи, допустими спрямо идеята, и би включвал своевременно нови лицензи, ако те съответстват на идеята му, без да трябва програмистът непрекъснато да следи новостите около лицензи и да прелицензира кода си непрекъснато.

Повечето, или дори всички металицензи биха могли да споделят един или същ основен текст, ако той е добре обмислен, и да се различават само по списъка от позволени лицензи. Това може да позволи също така лесно създаване на специализирани металицензи за случаите, когато стандартните не са подходящи.

Лицензите в списъка могат също да бъдат металицензи. Това позволява създаването на йерархична структура от лицензи на базата на сегашната "плоска", което ще направи удобно за програмистите избирането на ниво и тип лиценз, които дават на продукта им точно желаната степен и тип свобода. (Това може също и да пообразова компютърните маниаци в типове лицензи - те по природа разбират йерархични структури много по-добре от юридическите термини. :-)

Най-сетне, металицензите могат да бъдат идентифицирани по кодова система, и така лесно да се определя типът и спектърът на металиценза. Кодовете могат лесно да се изведат от мястото на металиценза в йерархията на лицензите.

Всички тези предимства пред използването на специфични лицензи вероятно биха направили металицензите удобни за програмистите. Новонаписан код може да бъде металицензиран вместо, или в добавка към специфичния лиценз; стар код може да бъде пре-лицензиран, ако авторът го позволи. Колкото повече код се металицензира, толкова по-малка ще бъде фрагментацията на богатството на свободния код - и толкова по-добре ще е за всички нас.

3. Примерен образец за металиценз

Това е работна версия, 0.11. Предложения и коментари са добре дошли.

Лицензът GNU GPL е използван като база за юридическата терминология (на английски).

Един реален металиценз вероятно (но не задължително) може да бъде създаден, като в този образец се попълнят име на лиценза, име на поддържащия го орган, и списък позволени лицензи (за него може да се използва образецът от Допълнение А). Може да бъде добавено тълкуване, което да обясни лиценза на общодостъпен език; примерен образец е даден в Допълнение В). Разбира се, можете да промените и текста и условията както сметнете за добре.


<име на лиценза>

1. Този Лиценз покрива всяка програма или друг продукт, който съдържа бележка, вложена от собственика на авторското право върху него, гласяща, че той може да бъде разпространяван при условията на този Лиценз. Терминът "Програма" по-долу се отнася до всяка програма или друг продукт, а "продукт, базиран на Програмата" означава както Програмата, така и всеки неин дериватив съгласно законите за авторско право. Всеки лицензиран бива обозначаван като "Вие".

2. Вие нямате право да правите каквото и да било с тази Програма, освен каквото е изрично описано в този Лиценз. Всеки опит да се постъпи иначе е незаконен, и автоматично прекратява правата ви под този Лиценз. Страните, които са получили копия или права от вас под този Лиценз обаче няма да загубят правата си под Лиценза, ако не нарушат условията му.

3. Вие не сте автоматично длъжни да спазвате този Лиценз, тъй като не сте го подписали. Нищо друго обаче не ви дава позволение да правите каквото и да било с Програмата или продуктите, базирани на Програмата. Ако не приемате този Лиценз, каквито и да било действия с Програмата или базираните на нея продукти са нарушение на закона. По тази причина, правенето на каквото и да било с Програмата (или продуктите, базирани на Програмата) съставлява Вашето приемане на този Лиценз, и юридическото Ви обвързване с всички негови условия и изисквания.

4. Този Лиценз Ви позволява да правите каквото и да било с Програмата в съответствие с условията и изискванията на който и да било от лицензите, указани като позволени (по-долу: "указани") в Допълнение А, което е неразделна част от този Лиценз. Списъкът на тази лицензи може да съдържа допълнителни условия и изисквания за правене на каквото и да било с Програмата в съответствие с определени лицензи.

Изключение от това правило е базирането на продукти на Програмата. Вие можете да базирате продукти на тази Програма единствено ако продуктите също се разпространяват под този Лиценз. Ако това изискване противоречи на каквото и да било изискване на лиценз, указан в Допълнение А, това изискване има по-висок приоритет.

Органът, контролиращ Лиценза, може да добавя нови лицензи към указаните в Допълнение А, ако сметне, че те отговарят на оригиналните намерения на списъка в Допълнение А. Подобна промяна на Допълнение А не представлява промяна на Лиценза. Добавянето на лиценз към списъка в Допълнение А позволява използването на тази Програма съгласно него, дори ако е написана и лицензирана преди тази промяна в Допълнение А, освен ако изрично не е указано друго.

Органът, контролиращ Лиценза, може да изважда лицензи от указаните в Допълнение А, ако формулировката им и/или тълкуванието й се променят така, че да станат несъвместими с оригиналното намерение на списъка в Допълнение А. Подобна промяна в Допълнение А не представлява промяна на Лиценза. Изваждането на лиценз от този списък прекратява правото Програмата да бъде използвана под него, дори ако е била написана и лицензирана преди тази промяна в Допълнение А, освен ако изрично не е указано друго.

5. Този Лиценз се управлява и контролира от Органа, Контролиращ Лиценза. Контролът може да бъде прехвърлен при нужда, и взаимно съгласие, на друг Орган. Подобен трансфер не представлява промяна на Лиценза.

Органът, Контролиращ Лиценза, за този Лиценз, понастоящем е <име на органа>.

6. Органът, Контролиращ Лиценза може да публикува нови версии на Лиценза. Те ще бъдат подобни по дух на настоящата версия, но могат да се различават в подробностите си, за да вземат предвид нови проблеми или ситуации.

Всяка версия получава определен номер на версията. Ако Програмата указва номер на версия на този Лиценз, който важи за нея, и "всяка по-късна версия", Вие можете да избирате да спазвате условията и изискванията или на указаната специфична версия, или на коя да е съществуваща по-нова версия. Ако Програмата не указва номер на версия на този Лиценз, можете да изберете която и да било съществуваща негова версия.


Допълнение A

Лицензи, разрешени от <име на лиценза>:

<списък имена на лицензи, евентуално някаква информация за тях (линкове, дати на създаване...), и евентуално условия и изисквания за използване на Програмата под някои или всички тях>

Следните лицензи са били преди част от този списък, но са били извадени от него, и от обхвата на този Лиценз:

<списък имена на лицензи, евентуално някаква информация за тях (линкове, дати на създаване и изваждане от списъка, причини за изваждането от списъка, и т.н.)>

Този списък е променян за последен път на <дата>.

Контролът върху този Лиценз е бил прехвърлян, включително до тази версия, както следва:

<списък от прехвърлянията на контрола, с имена на Органите и данни за тях, и дати на прехвърлянията>.


Допълнение B

Тълкуване на <име на лиценза>. (Юридически не представлява част от този Лиценз.)

Този Лиценз по начало е предвиден за следните случаи и обстоятелства:

<списък случаи, обстоятелства, примери и пр.>

Този Лиценз по начало НЕ е предвиден за следните случаи и обстоятелства:

<списък случаи, обстоятелства, примери и пр.>

Причини за използване на този Лиценз:

<списък причини>

Причини за избягване на този Лиценз:

<списък причини>4. Предложения за металицензи

Тази част съдържа металицензи, предложени за използване. Засега всички те са работни версии. Всякакви предложения са добре дошли.

4.1. Free and Open Source Software Global Meta-License (FOSS-GML)


Free and Open Source Software Global Meta-License
(FOSS-GML)

(работна версия - 0.11)

1. Този Лиценз покрива всяка програма или друг продукт, който съдържа бележка, вложена от собственика на авторското право върху него, гласяща, че той може да бъде разпространяван при условията на този Лиценз. Терминът "Програма" по-долу се отнася до всяка програма или друг продукт, а "продукт, базиран на Програмата" означава както Програмата, така и всеки неин дериватив съгласно законите за авторско право. Всеки лицензиран бива обозначаван като "Вие".

2. Вие нямате право да правите каквото и да било с тази Програма, освен каквото е изрично описано в този Лиценз. Всеки опит да се постъпи иначе е незаконен, и автоматично прекратява правата ви под този Лиценз. Страните, които са получили копия или права от вас под този Лиценз обаче няма да загубят правата си под Лиценза, ако не нарушат условията му.

3. Вие не сте автоматично длъжни да спазвате този Лиценз, тъй като не сте го подписали. Нищо друго обаче не ви дава позволение да правите каквото и да било с Програмата или продуктите, базирани на Програмата. Ако не приемате този Лиценз, каквито и да било действия с Програмата или базираните на нея продукти са нарушение на закона. По тази причина, правенето на каквото и да било с Програмата (или продуктите, базирани на Програмата) съставлява Вашето приемане на този Лиценз, и юридическото Ви обвързване с всички негови условия и изисквания.

4. Този Лиценз Ви позволява да правите каквото и да било с Програмата в съответствие с условията и изискванията на който и да било от лицензите, указани като позволени (по-долу: "указани") в Допълнение А, което е неразделна част от този Лиценз. Списъкът на тази лицензи може да съдържа допълнителни условия и изисквания за правене на каквото и да било с Програмата в съответствие с определени лицензи.

Изключение от това правило е базирането на продукти на Програмата. Вие можете да базирате продукти на тази Програма единствено ако продуктите също се разпространяват под този Лиценз. Ако това изискване противоречи на каквото и да било изискване на лиценз, указан в Допълнение А, това изискване има по-висок приоритет.

Органът, контролиращ Лиценза, може да добавя нови лицензи към указаните в Допълнение А, ако сметне, че те отговарят на оригиналните намерения на списъка в Допълнение А. Подобна промяна на Допълнение А не представлява промяна на Лиценза. Добавянето на лиценз към списъка в Допълнение А позволява използването на тази Програма съгласно него, дори ако е написана и лицензирана преди тази промяна в Допълнение А, освен ако изрично не е указано друго.

Органът, контролиращ Лиценза, може да изважда лицензи от указаните в Допълнение А, ако формулировката им и/или тълкуванието й се променят така, че да станат несъвместими с оригиналното намерение на списъка в Допълнение А. Подобна промяна в Допълнение А не представлява промяна на Лиценза. Изваждането на лиценз от този списък прекратява правото Програмата да бъде използвана под него, дори ако е била написана и лицензирана преди тази промяна в Допълнение А, освен ако изрично не е указано друго.

5. Този Лиценз се управлява и контролира от Органа, Контролиращ Лиценза. Контролът може да бъде прехвърлен при нужда, и взаимно съгласие, на друг Орган. Подобен трансфер не представлява промяна на Лиценза.

Органът, Контролиращ Лиценза, за този Лиценз, понастоящем е Григор Гачев.

6. Органът, Контролиращ Лиценза може да публикува нови версии на Лиценза. Те ще бъдат подобни по дух на настоящата версия, но могат да се различават в подробностите си, за да вземат предвид нови проблеми или ситуации.

Всяка версия получава определен номер на версията. Ако Програмата указва номер на версия на този Лиценз, който важи за нея, и "всяка по-късна версия", Вие можете да избирате да спазвате условията и изискванията или на указаната специфична версия, или на коя да е съществуваща по-нова версия. Ако Програмата не указва номер на версия на този Лиценз, можете да изберете която и да било съществуваща негова версия.


Допълнение A

Лицензи, разрешени от Free and Open Source Software Global Meta-License:

Този списък включва всички лицензи, които отговарят на следните две условия:

а) посочени са като "Free License" от Free Software Foundation (http://www.fsf.org/licenses/license-list.html)

И

б) утвърдени/сертифицирани са като "Open Source License" от Open Source Initiative (http://www.opensource.org/licenses)

Ако лиценз отговаря и на двете условия, той се смята за позволен от FOSS-GML. Ако лиценз не отговаря на кое да е от условията, той се смята за непозволен от FOSS-GML.

Ако лиценз започне да отговаря и на двете условия, той се смята за автоматично добавен към лицензите, позволени от FOSS-GML. Ако лиценз престане да отговаря на едното или и двете условия, той се смята за автоматично изваден от лицензите, позволени от FOSS-GML.


Допълнение B

Тълкуване на Free and Open Source Software Global Meta-License. (Юридически не представлява част от Лиценза.)

Този Лиценз оригинално е предвиден за случая, когато човек иска продуктът му да бъде свободен за използване под всеки свободен лиценз.

Изискването свободният лиценз да бъде утвърден както от FSF, така и от OSI, е наложено от няколко причини:

1. Двойното утвърждаване гарантира, че този Лиценз няма да бъде прикритие за лицензи, които не са реално свободни лицензи, но са одобрени от някой орган по други причини.

2. Даването на решаващ глас и на двата големи центъра на влияние в свободния софтуер се очаква да намали ролята на противоречията между тях в приемането му.

Този Лиценз оригинално не е предвиден за случаите, когато човек иска продуктът му да бъде достъпен под само някои свободни лицензи. Най-често срещаната причина би била вероятно да се избегне възможността кодът да бъде "присвоен" и обявен за закрит, и по този начин базираните на него продукти да бъдат вече несвободни. (Някои лицензи, позволени от FOSS-GML, например BSD лицензът, биха позволили това.) Възможни са и други причини или избори на лицензи.

Този Лиценз съдържа клауза, която изисква продуктите, базирани на Програми под него, да бъдат също лицензирани под него. Това не се очаква да бъде проблем, тъй като така те също са достъпни под всеки свободен лиценз. Ако обаче искате да избегнете това, включете в документа за авторските права върху труда ви израз, че продуктите, базирани на тази Програма, са свободни от изискването да бъдат лицензирани под FOSS-GML - лицензът го позволява.

FOSS-GML не е copyleft лиценз. Сам по себе си той не гарантира, че базираните продукти и/или изходният им код ще бъдат достъпни под свободен лиценз; някои от разрешените от него лицензи го гарантират, но други - не. Човек може да избере не-обвързващ лиценз, позволен от FOSS-GML, и да затвори и "присвои", съгласно неговото позволение, базирани на Програмата продукти.


4.2. Free and Open Source Software Derivative-Binding Meta-License (FOSS-DBML)

(Отначало се обсъждаше името "Free and Open Source Software Copyleft Meta-License", но беше предпочетено име, което изглежда по-ясно и по-добре разбираемо от компютърните неспециалисти и широката публика. Специалистите така или иначе си знаем за какво става дума. :-)


Free and Open Source Software Derivative-Binding Meta-License
(FOSS-DBML)

(работна версия - 0.11)

1. Този Лиценз покрива всяка програма или друг продукт, който съдържа бележка, вложена от собственика на авторското право върху него, гласяща, че той може да бъде разпространяван при условията на този Лиценз. Терминът "Програма" по-долу се отнася до всяка програма или друг продукт, а "продукт, базиран на Програмата" означава както Програмата, така и всеки неин дериватив съгласно законите за авторско право. Всеки лицензиран бива обозначаван като "Вие".

2. Вие нямате право да правите каквото и да било с тази Програма, освен каквото е изрично описано в този Лиценз. Всеки опит да се постъпи иначе е незаконен, и автоматично прекратява правата ви под този Лиценз. Страните, които са получили копия или права от вас под този Лиценз обаче няма да загубят правата си под Лиценза, ако не нарушат условията му.

3. Вие не сте автоматично длъжни да спазвате този Лиценз, тъй като не сте го подписали. Нищо друго обаче не ви дава позволение да правите каквото и да било с Програмата или продуктите, базирани на Програмата. Ако не приемате този Лиценз, каквито и да било действия с Програмата или базираните на нея продукти са нарушение на закона. По тази причина, правенето на каквото и да било с Програмата (или продуктите, базирани на Програмата) съставлява Вашето приемане на този Лиценз, и юридическото Ви обвързване с всички негови условия и изисквания.

4. Този Лиценз Ви позволява да правите каквото и да било с Програмата в съответствие с условията и изискванията на който и да било от лицензите, указани като позволени (по-долу: "указани") в Допълнение А, което е неразделна част от този Лиценз. Списъкът на тази лицензи може да съдържа допълнителни условия и изисквания за правене на каквото и да било с Програмата в съответствие с определени лицензи.

Изключение от това правило е базирането на продукти на Програмата. Вие можете да базирате продукти на тази Програма единствено ако продуктите също се разпространяват под този Лиценз. Ако това изискване противоречи на каквото и да било изискване на лиценз, указан в Допълнение А, това изискване има по-висок приоритет.

Органът, контролиращ Лиценза, може да добавя нови лицензи към указаните в Допълнение А, ако сметне, че те отговарят на оригиналните намерения на списъка в Допълнение А. Подобна промяна на Допълнение А не представлява промяна на Лиценза. Добавянето на лиценз към списъка в Допълнение А позволява използването на тази Програма съгласно него, дори ако е написана и лицензирана преди тази промяна в Допълнение А, освен ако изрично не е указано друго.

Органът, контролиращ Лиценза, може да изважда лицензи от указаните в Допълнение А, ако формулировката им и/или тълкуванието й се променят така, че да станат несъвместими с оригиналното намерение на списъка в Допълнение А. Подобна промяна в Допълнение А не представлява промяна на Лиценза. Изваждането на лиценз от този списък прекратява правото Програмата да бъде използвана под него, дори ако е била написана и лицензирана преди тази промяна в Допълнение А, освен ако изрично не е указано друго.

5. Този Лиценз се управлява и контролира от Органа, Контролиращ Лиценза. Контролът може да бъде прехвърлен при нужда, и взаимно съгласие, на друг Орган. Подобен трансфер не представлява промяна на Лиценза.

Органът, Контролиращ Лиценза, за този Лиценз, понастоящем е Григор Гачев.

6. Органът, Контролиращ Лиценза може да публикува нови версии на Лиценза. Те ще бъдат подобни по дух на настоящата версия, но могат да се различават в подробностите си, за да вземат предвид нови проблеми или ситуации.

Всяка версия получава определен номер на версията. Ако Програмата указва номер на версия на този Лиценз, който важи за нея, и "всяка по-късна версия", Вие можете да избирате да спазвате условията и изискванията или на указаната специфична версия, или на коя да е съществуваща по-нова версия. Ако Програмата не указва номер на версия на този Лиценз, можете да изберете която и да било съществуваща негова версия.


Допълнение A

Лицензи, позволени от Free and Open Source Software Derivative-Binding Meta-License:

Този списък включва всички лицензи, които отговарят на всички от следните три условия:

а) посочени са като "Free License" от Free Software Foundation (http://www.fsf.org/licenses/license-list.html)

И

б) утвърдени/сертифицирани са като "Open Source License" от Open Source Initiative (http://www.opensource.org/licenses)

И

в) изискват всички продукти, базирани на Програма под този лиценз, да бъдат също свободен софтуер под copyleft лиценз (например да могат да бъдат използвани само под същия лиценз, или под друг copyleft лиценз, който отговаря и на другите две условия).

Ако един лиценз отговаря на всички тези условия, той се смята за позволен от FOSS-DBML. Ако един лиценз не огтоваря на всички тези условия, той се смята за непозволен от FOSS-DBML.

Ако лиценз започне да отговаря на всички тези условия, той се смята за автоматично добавен към лицензите, позволени от FOSS-DBML. Ако лиценз престане да отговаря на едно или повече от тези условия, той се смята за автоматично изваден от лицензите, позволени от FOSS-DBML.


Допълнение B

Тълкуване на Free and Open Source Software Derivative-Binding Meta-License. (Юридически не представлява част от Лиценза.)

Този Лиценз оригинално е предназначен за случая, когато автор разрешава продуктът му да бъде използван под колкото се може повече свободни лицензи, но само ако те са copyleft, тоест, изискват създадените на негова база продукти също да бъдат свободни, и така предотвратяват открадването на свободата на този продукт.

Този Лиценз оригинално не е предназначен за случаи, когато авторът не се интересува дали създадените на негова база продукти ще бъдат свободни, или не.

Лицензът изисква (както може да се предположи) всички продукти, базирани на Програми под него, също да бъдат лицензирани под него; той също е copyleft лиценз. Логично е за Derivative-Binding Meta-License.

Някои лицензи биват смятани за категоричен copyleft от някои източници, но за заобиколим copyleft, или изобщо не за copyleft, от други. Това противоречие се разрешава при оспорването на евентуално проприетаризиране на код, лицензиран под FOSS-DBML, и използван съгласно някой от тези лицензи. Ако специфичният лиценз бъде тълкуван като категоричен copyleft, той сам по себе си забранява проприетаризирането на кода. Ако бъде тълкуван не като категоричен copyleft, тогава той не е позволен от FOSS-DBML, и "крадецът на свобода" няма юридическо право да използва кода съгласно този лиценз.


Тази статия се разпространява под лиценза Creative Commons Attribution 2.0
Авторът може да бъде намерен на е-майл "grigor", към сайта "gatchev.info".