50-те най-големи глупости на Буш

Този линк идва от Political Humor (през блога на Пейо). Събирач на съдържанието е Дениъл Кърцман. Не можах да издържа на смеха, докато го четох.

(Комата и Калин сигурно ще ме бият, защото вместо Пратчет превеждам Буш. Ще ме прощават, ама Буш е далеч по-велик хуморист от Пратчет.)

Ето и въпросните петдесет глупости, по обратен ред. (Списъкът не е окончателен вариант – Буш все още е президент…)

50. “I promise you I will listen to what has been said here, even though I wasn’t here.” -at the President’s Economic Forum in Waco, Texas, Aug. 13, 2002
(“Обещавам ви, че ще се вслушам във всичко, казано тук, ако и да не бях тук.” – на Президентския икономически форум във Вако, Тексас, 13 август 2002 г.)

49. “We spent a lot of time talking about Africa, as we should. Africa is a nation that suffers from incredible disease.” -Gothenburg, Sweden, June 14, 2001
(“Ние прекарваме много време в разговори за Африка, и така трябва да бъде. Африка е нация, която страда от неописуема болест.” – Гьотеборг, Швеция, 14 юни 2001 г.)

48. “You teach a child to read, and he or her will be able to pass a literacy test.” -Townsend, Tenn., Feb. 21, 2001
(“Научете дете да чете, и той или нея ще могат да минат тест за грамотност.” – Таунсенд, Тенеси, 21 февруари 2001 г.)

47. “I am here to make an announcement that this Thursday, ticket counters and airplanes will fly out of Ronald Reagan Airport.” –Washington, D.C., Oct. 3, 2001
(“Тук съм да съобщя, че този четвъртък билетните гишета и самолетите ще излитат от летище “Роналд Рейгън”.” – Вашингтон, 3 октомври 2001 г.)

46. “Tribal sovereignty means that; it’s sovereign. I mean, you’re a — you’ve been given sovereignty, and you’re viewed as a sovereign entity. And therefore the relationship between the federal government and tribes is one between sovereign entities.” –Washington, D.C., Aug. 6, 2004
(“Племенна суверенност означава, че… тя е суверенна. Имам предвид, ако сте… ако са ви дали суверенитет, ви разглеждат като суверенна единица. По този начин, отношенията между федералното правителство и племената са отношения между суверенни единици.” – Вашингтон, 6 август 2004 г.)

45. “I couldn’t imagine somebody like Osama bin Laden understanding the joy of Hanukkah.” –at a White House menorah lighting ceremony, Washington, D.C., Dec. 10, 2001
(“Не мога да си представя някой като Осама бин Ладен да разбере удоволствието от Ханука.” – на церемонията в Белия дом по запалване на еврейски свещен светилник, Вашингтон, 10 декември 2001 г.)

44. “You know, one of the hardest parts of my job is to connect Iraq to the war on terror.” –interview with CBS News’ Katie Couric, Sept. 6, 2006
(“Знаете ли, една от най-трудните задачи в моята работа е да свържа Ирак с войната срещу терора.” – Интервю с CBS News – Кейти Курик, 6 септември 2006 г.)

43. “The same folks that are bombing innocent people in Iraq were the ones who attacked us in America on September the 11th.” –Washington, D.C., July 12, 2007
(“Тези хора, които бомбардират невинни хора в Ирак, са същите, които ни атакуваха тук в Америка на 11 септември.” – Вашингтон, 12 юли 2007 г.)

42. “I’m the commander — see, I don’t need to explain — I do not need to explain why I say things. That’s the interesting thing about being president.” –as quoted in Bob Woodward’s Bush at War
(“Аз съм командирът. Виждате ли, няма нужда да давам обяснения. Няма нужда да обяснявам защо казвам нещо. Това му е интересното да си президент.” – цитирано в “Буш за войната” от Боб Удуърд)

41. “F*ck Saddam. We’re taking him out.” –to three U.S. senators in March 2002, one year before the Iraq invasion, as quoted by Time magazine
(“Майната му на Саддам. Ще му видим сметката.” – пред трима сенатори, през март 2002 г., една година преди инвазията в Ирак, по цитат в списание “Тайм”)

40. “Oh, no, we’re not going to have any casualties.” –discussing the Iraq war with Christian Coalition founder Pat Robertson in 2003, as quoted by Robertson
(“О, не, не се очаква да дадем никакви жертви.” – по време на обсъждане на войната в Ирак през 2003 г. с Пат Робертсън, основател на Християнската коалиция, по думите на Робертсън.)

39. “I will not withdraw, even if Laura and Barney are the only ones supporting me.” –talking to key Republicans about Iraq, as quoted by Bob Woodward
(“Няма да се откажа, ако ще единствените, които ме поддържат, да останат Лаура и Барни.” – пред важни републиканци, по въпроса за Ирак, по цитат от Боб Удуърд.)

38. “I hear there’s rumors on the Internets that we’re going to have a draft.” –presidential debate, St. Louis, Mo., Oct. 8, 2004
(“Чувам, че по Интернетите вървели слухове, че ще има мобилизация.” – президентски дебат, Сейнт Луис, 8 октомври 2004 г.)

37. “I know how hard it is for you to put food on your family.” –Greater Nashua, N.H., Chamber of Commerce, Jan. 27, 2000
(“Зная колко трудно е за вас да слагате храна на семейството си.” – Грейтър Нашуа, Ню Хемпшир, Търговската камара, 27 януари 2000 г.)

36. “Do you have blacks, too?” –to Brazilian President Fernando Cardoso, Washington, D.C., Nov. 8, 2001
(“И вие също ли имате негри?” – към бразилския президент Фернандо Кардозо, Вашингтон, 8 ноември 2001 г.)

35. “This foreign policy stuff is a little frustrating.” –as quoted by the New York Daily News, April 23, 2002
(“Тая работа външната политика е малко дразнеща.” – цитирано от Ню Йорк Дейли Нюз, 23 април 2002 г.)

34. “My plan reduces the national debt, and fast. So fast, in fact, that economists worry that we’re going to run out of debt to retire.” –radio address, Feb. 24, 2001
(“Моят план намалява държавния дълг, и то бързо. Толкова бързо, толкова бързо, че икономистите се тревожат, че може да останем без дългове, и да се пенсионираме.” – обръщение по радиото, 24 февруари 2001 г.)

33. “I don’t think anybody anticipated the breach of the levees.” –on “Good Morning America,” Sept. 1, 2005, six days after repeated warnings from experts about the scope of damage expected from Hurricane Katrina
(“Не вярвам някой да е очаквал, че дигите ще бъдат скъсани.” – в “Добро утро, Америка”, 1 септември 2005 г., шест дни след многократните предупреждения от експерти за размера на щетите, очаквани от урагана “Катрина”.)

32. “I know the human being and fish can coexist peacefully.” –Saginaw, Mich., Sept. 29, 2000
(“Зная, че човешките същества и рибите са способни на мирно съвместно съществуване.” – Сагиноу, Мичигън, 29 септември 2000 г.)

31. “I would say the best moment of all was when I caught a 7.5 pound largemouth bass in my lake.” –on his best moment in office, interview with the German newspaper Bild am Sonntag, May 7, 2006
(“Бих казал, че най-добрият момент беше, когато хванах три и половина килограмова риба в езерцето ни” – отговор на въпроса за най-щастливият му момент в работния му офис, в интервю с немския вестник “Билд ам зонтаг”, 7 май 2006 г.)

30. “They misunderestimated me.” –Bentonville, Ark., Nov. 6, 2000
(“Те ме недоподцениха.” – Бентънвил, Арканзас, 6 ноември 2000 г.)

29. “Because the — all which is on the table begins to address the big cost drivers. For example, how benefits are calculate, for example, is on the table; whether or not benefits rise based upon wage increases or price increases. There’s a series of parts of the formula that are being considered. And when you couple that, those different cost drivers, affecting those — changing those with personal accounts, the idea is to get what has been promised more likely to be — or closer delivered to what has been promised. Does that make any sense to you? It’s kind of muddled.” –explaining his plan to save Social Security, Tampa, Fla., Feb. 4, 2005
(“Защото това… всичко, дето е на масата, започва да касае големите ценообразуватели. Например, как придобивките се пресмята, например, е на масата; дали увеличаването на придобивките, базирано на увеличаването на заплатите, се увеличава, или цените се увеличават. Има цяла серия части от формулата, които се взимат предвид. И когато съберете това, тези различни ценообразуватели, които повлияват тези… променят тези с личните сметки, идеята е да получите каквото е било обещано, по-вероятно да бъде, или по-близко изпълнено до това което е било обещано. Разбирате ли всичко това? Мъничко объркано е.” – обяснение на плана му как ще запази социалните осигуровки, Тампа, Флорида, 4 февруари 2005 г.

28. “For every fatal shooting, there were roughly three non-fatal shootings. And, folks, this is unacceptable in America. It’s just unacceptable. And we’re going to do something about it.” –Philadelphia, Penn., May 14, 2001
(“На всяко смъртоносно прострелване са се падали грубо три несмъртоносни прострелвания. А това, хора, е неприемливо в Америка. Просто е неприемливо. И ние смятаме да направим нещо по въпроса.” – Филаделфия, Пенсилвания, 14 май 2001 г.)

27. “This is an impressive crowd — the haves and the have mores. Some people call you the elite — I call you my base.” –at the 2000 Al Smith dinner
(“Това е впечатляваща група – тези, които имат, и тези, които имат още повече. Някои хора ви наричат елитът – аз ви наричам моята база.” – На вечеря при Ал Смит през 2000 г.)

26. “Families is where our nation finds hope, where wings take dream.” –LaCrosse, Wis., Oct. 18, 2000
(“Семействата са, където нацията ни намира надежда, и където крилете придобиват мечти.” – ЛаКрос, Уисконсин, 18 октомври 2000 г.)

25. “I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and what I believe — I believe what I believe is right.” –Rome, Italy, July 22, 2001
(“Знам какво вярвам. Ще продължа да говоря каквото вярвам, и каквото вярвам е – вярвам, че каквото вярвам, е вярно.” – Рим, Италия, 22 юли 2001 г.)

24. “See, in my line of work you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda.” –Greece, N.Y., May 24, 2005
(“Виждате ли, в моята работа се налага да повтаряш нещата отново и отново и отново, за да попие истината, и един вид да катапултира пропагандата.” – Грийс, Ню Йорк, 24 май 2005 г.)

23. “People say, how can I help on this war against terror? How can I fight evil? You can do so by mentoring a child; by going into a shut-in’s house and say I love you.” –Washington, D.C., Sept. 19, 2002
(“Хората питат – как да помогна в тази война срещу терора? Как мога да се боря със злото? Можете, като възпитавате дете; като отивате в отделение за лежащо болни и казвате “Обичам ви”.” – Вашингтон, 19 септември 2002 г.)

22. “I wish you’d have given me this written question ahead of time so I could plan for it…I’m sure something will pop into my head here in the midst of this press conference, with all the pressure of trying to come up with answer, but it hadn’t yet…I don’t want to sound like I have made no mistakes. I’m confident I have. I just haven’t — you just put me under the spot here, and maybe I’m not as quick on my feet as I should be in coming up with one.” –after being asked to name the biggest mistake he had made, Washington, D.C., April 3, 2004
(“Иска ми се да ми бяхте дали този въпрос написан предварително, за да можеш да го планирам… Сигурен съм, че нещо ще се появи в главата ми по средата на тази пресконференция, със страхотния натиск да се опита да даде отговор, но още не се е появило… Не искам да звуча все едно не съм правил грешки. Уверен съм, че съм правил. Просто не съм – тук ме притиснахте право в десятката, и може би не мога толкова бързо да си събера акъла, колкото трябва, за да ви дам отговор.” – на въпроса коя е най-голямата грешка, която е правил, Вашингтон, 3 април 2004 г.)

21. “You forgot Poland.” –to Sen. John Kerry during the first presidential debate, after Kerry failed to mention Poland’s contributions to the Iraq war coalition, Miami, Fla., Sept. 30, 2004
(“Забрави Полша” – към Джон Кери по време на първия президентски дебат, след като Кери забравя да спомене за приноса на Полша към коалицията във войната с Ирак, Миями, Флорида, 30 септември 2004 г.)

20. “We’ve got a lot of rebuilding to do. First, we’re going to save lives and stabilize the situation. And then we’re going to help these communities rebuild. The good news is — and it’s hard for some to see it now — that out of this chaos is going to come a fantastic Gulf Coast, like it was before. Out of the rubbles of Trent Lott’s house — he’s lost his entire house — there’s going to be a fantastic house. And I’m looking forward to sitting on the porch.” (Laughter) –touring hurricane damage, Mobile, Ala., Sept. 2, 2005
(“Имаме да възстановяваме много неща. Първо, трябва да спасим животи и да стабилизираме ситуацията. И след това трябва да помогнем на тези общности да възстановят. Добрите новини са, и е трудно някои да ги разберат сега, че от този хаос ще се появи един фантастичен заливен бряг, точно какъвто беше преди. От руините на къщата на Трент Лот – той изгуби цялата си къща – ще бъде построена фантастична къща. И аз нямам търпение да седна на прага й.” (Смях.) – по време на оглед на разрушенията от урагана, Мобайл, Алабама, 2 септември 2005 г.)

19. “The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa.” –State of the Union Address, Jan. 28, 2003, making a claim that administration officials knew at the time to be false
(“Британското правителство е научило, че Саддам Хюсеин наскоро се е опитал да купи значителни количества уран от Африка” – обръщение към нацията, 28 януари 2003 г., твърдение, което служителите от администрацията вече са знаели, че не е вярно.)

18. “The most important thing is for us to find Osama bin Laden. It is our number one priority and we will not rest until we find him.” –Washington, D.C., Sept. 13, 2001
(“Най-важното за нас е да намерим Осама бин Ладен. Той е приоритет номер едно за нас, и няма да почиваме нито за миг, докато не го намерим.” – Вашингтон, 13 септември 2001 г.)

17. “I don’t know where bin Laden is. I have no idea and really don’t care. It’s not that important. It’s not our priority.” –Washington, D.C., March 13, 2002
(“Не знам къде е бин Ладен. Нямам представа, и въобще не ми пука. Не е чак толкова важен. Не е сред приоритетите ни.” – Вашингтон, 13 март 2002 г.)

16. “Can we win? I don’t think you can win it.” –after being asked whether the war on terror was winnable, “Today” show interview, Aug. 30, 2004
(“Можем ли да победим? Не мисля, че може да се победи в нея.” – на въпроса дали във войната срещу терора може да има победа, интервю в “Тудей”, 30 август 2004 г.)

15. “I just want you to know that, when we talk about war, we’re really talking about peace.” –Washington, D.C. June 18, 2002
(“Само искам да знаете, че когато говорим за война, всъщност говорим за мир.” – Вашингтон, 18 юни 2002 г.)

14. “I trust God speaks through me. Without that, I couldn’t do my job.” –to a group of Amish he met with privately, July 9, 2004
(“Вярвам, че Бог говори чрез мен. Без това не бих могъл да върша работата си.” – към група членове на вероизповеданието Еймиш, с които се среща насаме, 9 юли 2004 г.)

13. “Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.” –speaking underneath a “Mission Accomplished” banner aboard the USS Abraham Lincoln, May 1, 2003
(“Основните бойни действия в Ирак са приключили. В битката за Ирак Съединените щати и нашите съюзници победиха.” – говорейки под лозунг “Мисията е изпълнена”, на борда на самолетоносача “Абрахам Линкълн”, 1 май 2003 г.)

12. “We found the weapons of mass destruction. We found biological laboratories … And we’ll find more weapons as time goes on. But for those who say we haven’t found the banned manufacturing devices or banned weapons, they’re wrong, we found them.” –Washington, D.C., May 30, 2003
(“Ние открихме оръжията за масово унищожение. Открихме биологични лаборатории… И ще открием още оръжия с времето. Относно тези, които казват, че не сме намерили забранени средства за производство или забранени оръжия – те не са прави, намерихме ги.” – Вашингтон, 30 май 2003 г.)

11. “Those weapons of mass destruction have got to be somewhere!” –joking about his administration’s failure to find WMDs in Iraq as he narrated a comic slideshow during the Radio & TV Correspondents’ Association dinner, Washington, D.C., March 24, 2004
(“Тези оръжия за масово унищожение все трябва да са някъде!” – шегува се с провала на администрацията си да открие ОМД в Ирак, по време на комично слайдшоу на вечеря на Асоциацията на Радио-телевизионните кореспонденти, 24 март 2004 г.)

10. “Rarely is the questioned asked: Is our children learning?” –Florence, South Carolina, Jan. 11, 2000
(“Рядко е задаван въпросителният: учи ли се децата ни?” – Флорънс, Южна Каролина, 11 януари 2000 г.)

9. “As yesterday’s positive report card shows, childrens do learn when standards are high and results are measured.” –on the No Child Left Behind Act, Washington, D.C., Sept. 26, 2007
(“Както показва вчерашният положителен рапорт, децата учат, когато стандартите са високи, и резултатите се измерват.” – на среща на инициативата “Нито едно изоставено дете”, Вашингтон, 26 септември 2007 г.)

8. “If this were a dictatorship, it’d be a heck of a lot easier, just so long as I’m the dictator.” –Washington, D.C., Dec. 19, 2000
(“Ако това беше диктатура, всичко щеше да е бая по-лесно, поне докато аз съм диктаторът.” – Вашингтон, 19 декември 2000 г.)

7. “I’m the decider, and I decide what is best. And what’s best is for Don Rumsfeld to remain as the Secretary of Defense.” –Washington, D.C. April 18, 2006
(“Аз съм който решава, и ще решавам какво е най-добро. А най-доброто за Дон Ръмсфелд е да остане министър на отбраната.” – Вашингтон, 18 април 2006 г.)

6. “There’s an old saying in Tennessee — I know it’s in Texas, probably in Tennessee — that says, fool me once, shame on –shame on you. Fool me — you can’t get fooled again.” –Nashville, Tenn., Sept. 17, 2002
(“В Тенеси има стара поговорка – знам, че я има в Тексас, сигурно я има и в Тенеси – която казва, излъжеш ли ме веднъж, срам за… срам за теб. Излъжеш ли ме – не могат да те излъжат пак.” – Нешвил, Тенеси, 17 септември 2002 г.)

5. “Too many good docs are getting out of the business. Too many OB-GYNs aren’t able to practice their love with women all across this country.” –Poplar Bluff, Mo., Sept. 6, 2004
(“Твърде много добри доктори остават без работа. Твърде много акушер-гинеколози не могат да практикуват любовта си към жените из цялата страна.” – Поплар Блъф, 6 септември 2004 г.)

4. “Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.” –Washington, D.C., Aug. 5, 2004
(“Враговете ни са изобретателни и подготвени, и ние също. Те никога не спират да измислят нови начини да навредят на страната и народа ни, и ние също.” – Вашингтон, 5 август 2004 г.

3. “You work three jobs? … Uniquely American, isn’t it? I mean, that is fantastic that you’re doing that.” –to a divorced mother of three, Omaha, Nebraska, Feb. 4, 2005
(“Работите на три места?… Абсолютно по американски, нали? Имам предвид, фантастично е, че го правите” – към разведена майка на три деца, Омаха, Небраска, 4 февруари 2005 г.)

2. “Brownie, you’re doing a heck of a job.” –to FEMA director Michael Brown, who resigned 10 days later amid criticism over his handling of the Hurricane Katrina debacle, Mobile, Ala., Sept. 2, 2005
(“Брауни, вършиш страхотна работа.” – към директора на FEMA Майкъл Браун, който си подава оставката 10 дни по-късно след критиките към справянето му с проблемите от урагана “Катрина”, Мобайл, Алабама, 2 септември 2005 г.)

1. “My answer is bring them on.” –on Iraqi insurgents attacking U.S. forces, Washington, D.C., July 3, 2003
(“Моят отговор е – дайте ги насам.” – за Иракските бунтовници, атакуващи американските сили, Вашингтон, 3 юли 2003 г.)

16 Responses to '50-те най-големи глупости на Буш'

 1. Калин Says:

  Хич и няма да те прощаваме. Нямаме сили, от толкоз хильотене.

  Фаворити са ми: 43, 34, 30, 29, 27 (но не си го е измислил той, просто няма начин), 14, 5 и 4.

  (Обаче бая висок стил си му докарал на места – примерно “ако и да” в 50 или “не се очаква да” в 40. Това може да го каже някой блогър, солидно увреден от писане, или някой политик с пипе, обаче повечето обикновени хора… А пък необикновеният Буш… Аз не се наемам да го превеждам него, трябва после да ми го редактира дъщеричката на бившата ми хазяйка. Или някой, който не си е изгубил още естествения език, както обикновено става, след като надхвърлим стотина книги.

  Абе – дaвайте Пратчет any time, ма не ма занима’йте с ниски регистри…)

  В 23: shut-ins са болни на легло.

  в 22: being quick on one’s feet = мисля бързо/импровизирам умело

  В 4 си забравил “да мислят”

 2. Григор Says:

  @Калин: Сори, превеждах го на работа, докато чаках един шеф да ме приеме, и беше бая набързо… Плюс това, имал съм уникалната възможност да добавя и своя идиотизъм към този на Буш, и да стана достоен съавтор на американския президент. 🙂 Ще ги оправя ей сега.

 3. Калин Says:

  Аз не сипвам вина, само помощ. 🙂

  Важното е кефТ да става.

 4. Асен Says:

  Всеки път като прочета или чуя 6 и се скъсвам от смях.
  А тук имаше и доста други, за които не знаех.

  И аз да добавя скромния си принос към пълното разкриване на този титан на мисълта.
  3. that is fantastic that you’re doing that.= фантастично е, че го правите. (в твоя вариант звучи почти съчувствено 🙂 )

 5. Емо Says:

  нещо подобно съм гледал, но с видеоматериали. изумително.

 6. bulletbeast Says:

  като образцово мелодикдетметълистче казвам, че градът в швеция се казва гьотеборг

 7. bulletbeast Says:

  тъй, прочетох го цялото – има някои грешки в превода, но като цяло е култово.

  too bad it’s for real.

 8. Григор Says:

  Оправени и тези. (Пак се извинявам за ужасно набързо направения превод.)

 9. komata Says:

  А, няма да те бия, като е за излагация на политици, винаги съм насреща :-).
  Ма недей ги сравнява Буш и Прачет, щото на Буш просто му е твърде различен жанра :-).

 10. They misunderestimated me - Колекция Буш « 2007-2008 Says:

  […] They misunderestimated me – Колекция Буш Posted on November 17, 2007 by nellyo И с  превод на Григор Гачев […]

 11. npocmaka Says:

  • “General Musharraf of Pakistan is a Democrat”. George W. Bush
  • “The inhabitants of Greece are Greecians”. George W. Bush
  • “The French don’t have a word for `Entrepreneur`”. George W. Bush
  • “The vast majority of our imports come from outside the country”. George W.Bush
  • “If we don´t succeed, we run the risk of failure”. George W. Bush
  • “I have made good judgements in the past. I have made good judgements in the future”.
  George W. Bush
  • “The future will be better tomorrow”. George W. Bush
  • “We’re going to have the best educated American people in the world”. George W. Bush
  • “We have a firm commitment to NATO, we are a part of NATO. We have a firm commitment
  to Europe, we are a part of Europe”. George W. Bush
  • “A low voter turnout is an indication of fewer people going to the polls”. George W. Bush
  • “For NASA, space is still a high priority”. George W. Bush
  • “Quite frankly, teachers are the only profession that teach our children”. George W. Bush
  • “It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air and water that are
  doing it”. George W.Bush
  • “It’s time that the human race enter the solar system”. George W. Bush
  • “People that are really very weird can get into sensitive positions and have a tremendous
  impact on history.”…George W. Bush
  • “I stand by all the misstatements that I’ve made.” …George W. Bush to Sam Donaldson,
  8/17/93
  • “Public speaking is very easy.” …George W. Bush to reporters
  • “I am not part of the problem. I am a Republican” …George W. Bush
  • “A low voter turnout is an indication of fewer people going to the polls.” …George W. Bush
  • “We are ready for any unforeseen event that may or may not occur.” …George W. Bush
  9/22/97
  • “For NASA, space is still a high priority.” …George W. Bush, 9/5/93
  • “Quite frankly, teachers are the only profession that teach our children.” …George W. Bush,
  9/18/95
  • “The American people would not want to know of any misquotes that George Bush may or
  may not make.”…George W. Bush
  • “We’re all capable of mistakes, but I do not care to enlighten you on the mistakes we may or
  may not have made.”…Governor George W. Bush
  • “It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air and water that are
  doing it.”…George W. Bush
  • “[It’s] time for the human race to enter the solar system.” …George W. Bush
  • “Republicans understand the importance of bondage between mother and child.” – Gov GWB
  • “If we don’t succeed, we run the risk of failure.” …George W. Bush, Jr.
  • “Welcome to Mrs. Bush, and my fellow astronauts.” …Governor George W. Bush, Jr.
  • “Mars is essentially in the same orbit… Mars is somewhat the same distance from the Sun,
  which is very important. We have seen pictures where there are canals, we believe, and water.
  If there is water, that means there is oxygen. If oxygen, that means we can breathe.” …Gov GW
  Bush, Jr., 8/11/94
  • “The Holocaust was an obscene period in our nation’s history. I mean in this century’s history.
  But we all lived in this century. I didn’t live in this century.” GW Bush, 9/15/95
  • “I believe we are on an irreversible trend toward more freedom and democracy, but that could
  change.” GWB 5/22/98
  • “One word sums up probably the responsibility of any Governor, and that one word is ‘to be
  prepared’.” …Governor George W. Bush, Jr., 12/6/93
  • “Verbosity leads to unclear, inarticulate things.” …Governor George W. Bush, Jr., 11/30/96
  • “Natural gas is hemispheric. I like to call it hemispheric in nature because it is a product that
  we can find in our neighborhoods.”—Austin, Texas, Dec. 20, 2000
  • “It’s important for us to explain to our nation that life is important. It’s not only life of babies,
  but it’s life of children living in, you know, the dark dungeons of the Internet.”—Arlington
  Heights, Ill., Oct. 24, 2000
  • “Quotas are bad for America. It’s not the way America is all about.”
  • “I have made good judgments in the past. I have made good judgments in the future.” …
  Governor George W. Bush,Jr.
  • “The future will be better tomorrow.” …Governor George W. Bush, Jr.
  • “We’re going to have the best educated American people in the world.” …Governor George
  W. Bush, Jr., 9/21/97
  • “People that are really very weird can get into sensitive positions and have a tremendous
  impact on history.” …Governor George W. Bush, Jr.
  • “I stand by all the misstatements that I’ve made.” GW Bush, Jr. to Sam Donaldson
  • “We have a firm commitment to NATO, we are a part of NATO. We have a firm commitment
  to Europe. We are a part of Europe.” …Governor George W. Bush, Jr.
  • “Public speaking is very easy.” …Governor George W. Bush, Jr. to reporters in 10/9
  • “I am not part of the problem. I am a Republican” …George W. Bush,
  • “A low voter turnout is an indication of fewer people going to the polls.” …Gov G W. Bush
  • “When I have been asked who caused the riots and the killing in LA, my answer has been
  direct & simple: Who is to blame for the riots? The rioters are to blame. Who is to blame for the
  killings? The killers are to blame. …George W. Bush, Jr.
  • “Illegitimacy is something we should talk about in terms of not having it.” …Gov George W.
  Bush, Jr., 5/20/96
  • “We are ready for any unforeseen event that may or may not occur.” …Governor George W.
  Bush, Jr., 9/22/97
  • “Quite frankly, teachers are the only profession that teach our children.” …Governor George
  W. Bush, Jr., 9/18/95
  • “The American people would not want to know of any misquotes that George Bush may or
  may not make.” …Gov GW Bush, Jr.
  • “We’re all capable of mistakes, but I do not care to enlighten you on the mistakes we may or
  may not have made.” …Governor George W. Bush, Jr.
  • “It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air and water that are
  doing it.” …Gov George W. Bush, Jr.

 12. Калин Says:

  npocmaka – а тия най-кратките са ми най-любими… 😀

 13. Григор Says:

  @npocmaka: Изглежда, че освен че приказва глупости, обича и да ги повтаря 😉

 14. npocmaka Says:

  ахм…Нещо съм омазал copy-paste-a.

 15. a Name Says:

  Ae , brat
  ti taia prostotia s babelfish li ia prevede ?
  noooo trudnata raota,
  Da ne si barnal pratchet che ak taka preejdash she si ostaish racete . brat.
  Ne baraj nishtu da prevejdash poeche.
  sho ne zemete da gleate BG palqcite ko praqt, mi s Bu6 se zanimaate?

  Zabludeni ovce…

 16. Григор Says:

  @a Name: Сърдечно благодаря за коментара.

  А сега бързо се мръдни да покажеш един качествен превод, направен от теб. Ако е много нива над моите, ще се смиля. Ако обаче случайно не можеш, брат… върви да плюеш в някой вестникарски форум, и да оправдаваш оная статия за форумните влечуги. Защото това тук е моят блог – в него място за анонимни кретени, събрали речника си от стените на нужниците на Сточна гара, няма.

  Преди да тръгнеш с голяма лъжица, премери си я по устата.

Leave a Reply