Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави

КАА/08.113 Москва, 2.VI.1947 г. НК/003 47

1. В сградата на посолството да не се приемат местни информатори. Срещите да се организират от наши специални служби на публични места. Посолството приема информации чрез специалните служби.

2. Да не се допуска контакт между нашата войска и цивилни лица от страната. Забраняват се посещения на местни лица от нашия офицерски състав, контакт на войници с местни жени или на войници с войници от страната и нашата войска.

3. Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват в или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие. Да се използват за тази цел всички конфликти и недоразумения между тях, а също така и въоръжена опозиция.

4. В политическите репресии да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници.

5. Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази партия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби.

6. Да се обединят всички младежки организации в една – комсомолска – с водачи, утвърдени от нашите служби. Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юношески и младежки организации.

7. Делегатите на партийните конгреси да нямат мандат след конгреса. Да се елиминират делегатите, които са активни. За всеки следващ конгрес да се избират делегати, утвърдени от нашите служби.

8. Да се прави системно разследване на хора – добри организатори и специалисти, които са популярни. Тези хора да се привличат към нас, а ако откажат – да не се допускат до ръководни длъжности.

9. Да се организира – всички държавни служители, освен милиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специално да се отнася до здравните служби… съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата.

10. Към всички органи на властта и всички значителни заводи да се включат хора, които сътрудничат на КГБ. Това да се осъществява без знанието на държавните местни власти.

11. Да се обърне внимание на печатната преса да не цитира сумарни количества и видове на стоки, които се изпращат в СССР. Да се посочва, че това е обменна търговия.

12. Местните власти да не издават на купувачите на земя, къщи и парцели нотариални актове, а актове за получаване.

13. Да се приложи такава специална икономическа политика към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска производителност и неефективно. При втория етап да се започне колективизация на селското стопанство. Ако се появи силна опозиция – да се намали доставката на средствата за производство и се увеличат данъците към държавата. Ако и това няма ефект, то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос отвън на храна.

14. Да се формулират всички закони, укази и разпоредби за организация, икономика и право така, че да не се дава точно и прецизно тълкуване (с изключение на военните).

15. За всеки проблем да се създават комисии, съвети, инструкции и т. н., така че никой от тях да няма право на окончателно решение без консултации с останалите.

16. Самоуправляващите органи на заводите да не могат да имат влияние върху дейността и развитието на предприятието. Те могат да се занимават само с изпълнение на полученото задание.

17. Профсъюзите не могат да имат противоречия с разпорежданията на дирекцията. Да се натоварят профсъюзите с други задължения – организиране на почивка, просвета, културни и други развлечения, екскурзии, разпределяне на дефицитни стоки и потвърждаване на мнение и характеристики от политическите власти.

18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задания, но без склонност към анализ на проблемите извън заданията.

19. На всички отговорни ръководители на партийни, държавни и стопански дейности да се създадат условия, които да ги компрометират в очите на подчинените им, като се изключва възможността да се върнат в средата, от която са излезли.

20. Офицерският кадър от местната армия може да получи отговорни длъжности само при условие че там има наши сътрудници от КГБ.

21. Да се организира специален надзор за количеството муниции за всички видове оръжие на всеки арсенал. Учение с бойни патрони да се прави само при строг контрол.

22. Да се обхванат под специален надзор всички лаборатории към НИИ.

23. Да се обръща специално внимание на всички изобретатели и рационализатори, като всички по-важни изобретения и предложения да се регистрират в нашите централи. До реализация да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужбина. Да не се допуска до публикация стойността на изобретението.

24. Системно да се нарушава графикът на транспорта в страната (с изключение на нашия специален транспорт).

25. Да се провеждат симпозиуми и конференции и да се записват предложенията и докладите, като се регистрират докладчиците, но за реализацията да се спазва само нашата инструкция.

26. Да се популяризират интервюта с работници за актуални производствени проблеми, като се критикува безпорядъкът, но не трябва да се ликвидират причините за тези проблеми.

27. Всички обръщения към народа от официални служители и водачи да обхващат исторически и народни акценти, но да не се проповядва дух на обединение на целия народ.

28. Да се обърне внимание на всички новостроящи се градове и квартали да не се изгражда друг освен главен водопровод. Всички стари кладенци и локални водопроводи да се ликвидират систематично.

29. При модернизиране и разширение на заводите да се осигури изтичането на замърсени води да става в реки, които могат да бъдат резерв за питейна вода.

30. В новостроящите се апартаменти и къщи, а така също и при възстановяване да не се строят помещения за запасяване с хранителни стоки и за отглеждане на животни.

31. Частните работници и предприятия да се снабдяват с лошокачествени суровини и оборудване, което да осигурява производството на лошокачествена продукция на цени, по-високи от държавните.

32. Да се създадат условия за максимално развитие на администрацията по всички нива – районни, общински, градски. Може да се допуска критика на администрацията, но това да не влияе на нейното намаляване или по-прецизна работа.

33. Да се контролира само изпълнение на плана на предприятия, произвеждащи суровини и други производства, включени в нашата инструкция. Забранено е изпълнението на плана за продукти и стоки за вътрешния пазар.

34. Специално да се наблюдава църквата, като се създават условия и програми за обучение на младежта за наслагване на омраза към нея. Специален контрол да се упражнява над църковните печатници, библиотеки, архиви, проповеди и т. н.

35. От всички основни, професионални и средни училища да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се ограничи производството на учебни помагала. Да се премахне изучаването в средните училища на латински, гръцки, обща философия, логика, генетика. По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация.

36. Да се организират държавни митинги при годишнини на борбата против завоевателите (с изключение на руснаците), като се подчертава борбата срещу германците, а преди всичко борбата за социализъм.

37. Забранява се да се поместват в средствата за информация и издаваните книги данни за местни хора, живели в Русия преди революцията и по време на Втората световна война.

38. Ако се възстановят или създадат организации, които поддържат дружбата със СССР, но се опитват да контролират дейността на държавните органи – да се обвинят в шовинизъм и национализъм (нашите действия са независими от органите на държавата). Начин на действие: унищожаване на нашите гробища и паметници, публикуване и размножаване на позиви, в които се осмива руският народ, руската култура и договорите между СССР и страната. Към тази пропаганда да се ангажират граждани от страната и да се използва съществуващата ненавист към СССР.

39. Да се прояви грижа за строителството на пътища и мостове, за да са готови при налагаща се интервенция, така че нашите войски най-бързо и от всички посоки да се придвижат до центровете на опозиционните сили.

40. Да се арестуват всички политически противници. Специално да се преследват противниците, които имат авторитет сред населението. Да се ликвидират всички политически противници и след това да се обвинят в тежки криминални престъпления.

41. Да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение.

42. Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени от партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба като се използват за кадрови резерв за друго време.

43. За хора, които не са съгласувани от нашите специални служби, може да се публикуват съдебни процеси (специално се отнася за кадри от армията, генерални директори, министри), в които се обвиняват в дейности против народа, социализма, индустриализацията. Това ще увеличи подозрителността и ще мобилизира работническата класа.

44. Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.

45. Да се проявява постоянна грижа за систематически подбор за висшите институти на хора, които произхождат от най-ниската категория от населението или незаинтересовани професионално хора, стремящи се само към диплома.

Строго секретно! КАА/08.113, Москва, 02.06.1947 г., Инструкция НК/003 – 47;

—-

Доколкото ми е известно, този текст беше публикуван за пръв път във вестник “Сензация”, бр. 2 от 1991 година. След това е препечатван многократно от други вестници, а напоследък – и в Интернет.

Още когато го видях, първата ми мисъл беше дали е автентичен, или е нечия измишльотина. И досега не мога да преценя със сигурност. От една страна, ако беше автентичен, бих очаквал някъде да мога да намеря оригинала на руски – не съм успял, а това е направо неправдоподобно. От друга, текстът наистина звучи като не особено кадърен превод от руски; на някои места грешките буквално позволяват да си възстановиш руския оригинал.

В крайна сметка съм мъничко по-склонен към тезата, че е истински (по-скоро че съществува подобна истинска инструкция). С изключение на два-три члена, отразява в пълна точност случвалото се в България под съветска власт. Още по-интересно е, че в други соц-страни тези два-три члена са били реалност (но понякога не са се спазвали други) – тоест, правилата в тази инструкция са били прилагани на практика в целия Източен блок… Най-сетне, ако искаш да съсипеш потенциала на една страна да се самоуправлява и да процъфтява, и да я превърнеш в своя вечна колония, списъкът е просто чудесен. Би било изумително, ако в СССР не са го съставяли неведнъж.

Възможно е истината да е и по-странна. Когато видях текста във вестника, помолих мой познат, близък до редакцията, да ми го намери на дискета (исках да го имам в колекцията си от файлове, а ме мързеше да го набирам). След два дни човекът вместо дискета ми донесе принтерна разпечатка. Точките в нея бяха неномерирани, но бяха доста повече – някъде около осемдесет-деветдесет. Обясни ми, че знаел кой е донесъл текста в редакцията (но не ми каза) и ме помоли да не споменавам никъде името му във връзка с този текст. Каза ми, че той бил сглобен от недоунищожени документи, намерени част от тях в Полша, част в Грузия (текстът по-горе бива свързван само с Полша). И че и в двата случая документите са били много частични, и че пълният обем на тази инструкция вероятно е поне 4 пъти над този, който държа, може би и много повече…

Тогава не взех нещата на сериозно – реших, че инструкцията е мистификация и истинският й автор е той. Набрах го за личен архив и толкова. Чак после се усетих, че човекът е интелигентен, но умът му е много несистематичен. Извеждането и формулирането на тези правила просто не би му било по силите.

Десетина години по-късно поредното скапване на диск ме остави без куп неща, на които бях пропуснал да направя резервни копия. Едно от тях беше по-пълната инструкция. Обърнах къщата да търся оригиналната разпечатка – уви, не можах да я намеря, вероятно съм я изхвърлил по недоглеждане. Оттогава съм се опитвал един-два пъти да си възстановя някои от липсващите правила по памет, но спомените ми са много смътни. Всъщност, пиша този запис основно като повод да си разровя хубавичко паметта и да видя мога ли да измъкна от нея нещичко по въпроса. Това, което съм успял да си припомня до момента (с риск разликите с разпечатката да са сериозни), е:

– На управленски постове да се назначават некадърни лица, които да са принудени да разчитат на нашата подкрепа във всяко отношение. Да се толерира назначаването от тях за техни заместници и подчинени на също така некадърни. Енергичните в назначаване на некадърни подчинени да бъдат издигани. Назначените от тях да бъдат вербувани.

– Да се търси ангажиране на всички нива в управлението на личности с криминално или друго престъпно минало. Информацията за престъпленията им да бъде иззета и контролирана от нас. Особено да се поощрява издигането на ръководни длъжности на такива лица в органи, служещи за репресия на опозицията – лагери, затвори, милиция, съдилища и др.

– Сигнали отдолу срещу ръководни личности да се връщат за разглеждане на въпросните личности. Те ще имат грижата да репресират склонните към ненаредена отгоре активност, без да се налага наша намеса. Копия от сигналите да се предават на нашите служби, без нарушителите да знаят за това.

– Строителство на пречиствателни станции към заводи да се обещава, но да не се допуска. При натиск за изпълнение то да се започва, но довършването му да се отлага, докато е възможно. Работата на построените вече станции да се саботира по всякакви начини. Изключение са заводите на реки, които се оттичат към наша територия.

– За магазините и учрежденията за обслужване на населението да се установи работно време, което съвпада с работното време на хората. Капацитетът им да е недостатъчен за удобно обслужване, за да се създават опашки и да се натрупва напрежение между хората. Да се посъветват местните служби да се грижат за насочването на това напрежение към омраза между хората, а не към омраза към управлението.

– Да се строят големи жилищни сгради, в които колкото се може повече живеещи влизат и излизат през един общ вход, за лесен контрол върху движението на хората. Сградите да се проектират с лоша шумоизолация, за улесняване на подслушването. Да се създават всякакви условия за взаимно пречене на съседите и лоши отношения между тях.

– Стоки за масово потребление да се произвеждат некачествени, неиздръжливи и неудобни за употреба. Качествени да се произвеждат единствено за военни цели. Опитите на населението да се снабди с качествени стоки да са възможни само в нарушение на закона. Да се наблюдават и регистрират, и информацията да се събира от нашите служби.

– Наши агенти да се вербуват сред репресирани представители на опозицията и сред бивши или настоящи престъпници. Да се поощрява същата практика у местните тайни служби. Вербувани от тях агенти да бъдат пре-вербувани от нас и използвани за контрол върху работата им.

– Производствата на стоки от непосредствена необходимост (хляб и пр.) да се централизира максимално, без значение на неудобствата и хабенето на стоки и материали. Складирането на стоки с по-голяма трайност също да бъде максимално централизирано. Да се предпочитат центрове, удобни за овладяване от наши войски.

– Да се вземат мерки за създаване на междуетнически напрежения, взаимно недоверие и неприязън между различните етнически групи. Където няма етнически различия, да се използват други подходящи – регионални, културни, религиозни и т.н. При нужда от смазване на съпротива срещу нас на хора от една група да се използват хора от друга група. Под предлог защита на малцинствата и техните особености да не се допуска намаляване на различията и напреженията между групите, или загуба на влиянието и позициите на някои в полза на други.

– Водещите местни имена в политическата, научната и културната местна история да бъдат дискретидирани и изчиствани от историята. На тяхно място да бъдат въвеждани обвързани с нас и наши исторически имена. Приоритетът и върховенството на нашите исторически имена над местните да се подчертава и налага. Опити за опазване на позициите на местните имена в историята да бъдат обявявани за национализъм. Застъпниците им да бъдат репресирани и при възможност премахвани.

– Пред местното население да се поддържа тезата, че ние не извършваме разузнавателна дейност срещу него, тъй като не се налага, понеже техните ръководни партии и служби ни докладват всичко необходимо. Наетите местни агенти да бъдат инструктирани, че работят за своите национални служби.

– Местните комунистическа и комсомолска партии да се следят внимателно за предотвратяване на нежелани тенденции от общопартиен характер. Нашите агенти в тях да бъдат инструктирани при поява на такива тенденции да ги подтискат и да репресират носителите им. Ако тенденциите успеят да вземат връх, да искат от името на страната си наша военна намеса за възстановяване на статуквото.

– При необходимост от наша военна намеса да бъдат привличани за участие въоръжени сили от други страни, за представане на намесата като многонационална. Ръководството и ключовите операции да се извършват от нашите сили. Участието на нашите сили да превъзхожда в достатъчна степен, за да може да се справи с преминаване на силите от други страни на страната на опозицията. Следенето на силите от други страни да е особено старателно. Участниците в тях да не получават впоследствие ръководни длъжности. Свидетелите сред тях на наши действия по смазване на опозицията при възможност да бъдат премахвани.

Ако се сетя за още неща, може да ги добавя под записа като коментари.

Чудя се доколко тези точки са реални спомени, и доколко са несъзнателно обобщение на видяното при социализма. Подозирам, че вторият момент играе съществена роля, особено в детайлите на формулировките. Но за почти всички от добавените по-горе имам спомен, че съм чел от разпечатката нещо в този или много близък смисъл, ако и може би не с точно тези думи – основната идея на точките наистина идва от прочетената разпечатка.

Това е засега.

56 thoughts on “Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави

 1. mdam

  открийте приликите с бойко(назначаването на некадърни, за да са зависими)

  Reply
 2. Lazy

  В полския интеренет циркулира единствено този вариант с 45-те точки. За първи път е бил публикуван в полската преса през декември 1989, но произходът му е общо взето неясен и там също има съмнения дали е автентичен.

  Reply
 3. Жилов

  Нереалистичен е този списък – всяко нещо, характерно за комунизма, е представено като част от предварително замислен план. А светът не работи така, него не го вълнуват плановете ни. Комунизмът е така направен, че не е нужно някой да планира неефективност, тя си възниква от самосебе си.

  Reply
 4. Жилов

  Все едно да пише и “магазинерите в магазините да бъдат нелюбезни и да се сърдят на хората, че са им влезли в магазина”.

  Reply
 5. Морфиус

  Аз бих попитал само защо този строй даде толкова различни плодове в Полша, Унгария и Югославия от тези в СССР, Албания и България?

  Reply
 6. Григор Post author

  @mdam: Това не е нито от Бойко, нито от комунизма. Мисля, че е още от древен Египет…

  @Жилов: Много от характерните за комунизма неща наистина нямат нужда от специални инструкции. Други обаче са нелогични без такава инструкция. (Отделно, инструкцията е логична и вероятна и без комунизъм.)

  @Морфиус: Плодовете на комунизма в България бяха еднакви с тези в Полша и Унгария. Различни от тях бяха тези в Албания, също различни бяха тези в СССР, и още по-различни бяха тези в Югославия. По понятни причини.

  По-интересен е въпросът защо следкомунистическите плодове бяха толкова различни в България от тези другаде извън СССР. Ще ги го оставя за досещане.

  Reply
 7. Шapкан

  и да не е истина, твърде добре обобщава действията на СССР по болшевизиране на окупираните страни.
  Нека и поляците да са автори – те са специалисти “с опит” в сърбане на специалитетите на империалистическия си съсед (и в царския, и в ленин-троцки-сталинския му вариант), така че не пишат наизуст…

  но с възпроизвеждането на липсващите точки… някои са отчетливо саркастични, така че по-вероятно е да са измислени. Не е нужно на проектираш лошо снабдяване и други подобни, тези неща се случват като пряко следствие от командно-административната система в условията на държавен капитализъм (дето го знаем като “социализЪма”, та дори и “комунизЪма”, което си е гавра със същината на тези понятия… не, не е гавра – новояз)

  Reply
 8. Кирил

  Някой неща звучат нелогично.
  “Стоки за масово потребление да се произвеждат некачествени, неиздръжливи и неудобни за употреба. Качествени да се произвеждат единствено за военни цели. Опитите на населението да се снабди с качествени стоки да са възможни само в нарушение на закона. Да се наблюдават и регистрират, и информацията да се събира от нашите служби.”
  То вярно че по комунизма много неща са били некачествени и неудобни за употреба но неиздръжливи… звучи смешно. Да вземем един пример от днешно време – самобръсначките. Тези които се бръснат да споделят колко време им издържат. Ако не издържат много това не е защото нямаме техническата възможност. За компютрите – ако ползваш една комерсиална операционна система за колко време вече компютърът ти е станал прекалено стар и трябва да си вземеш нов. Мобилните телефони и те са много “издръжливи”.
  Храната по времето на комунизма е била много по-качествена отколкото сега. Нямало е толкова много пестициди и нитрати, а гмо-то още не е било открито.

  “Да се организира – всички държавни служители, освен милиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специално да се отнася до здравните служби… съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата.” Аз до колкото знам по време на комунизма проблема беше че нямаше стоки, а всички имаха пари. Така ли е?
  Наши студенти са много добри по математика. По времето на комунизма наказваха ли се техните преподаватели с пращане в конц. лагери?
  Имаше изследване през 70те или 80те в което сме вторият народ по интелигентност в света. На пъвро място бяха евреите.
  Ако комунизма беше толкова репресивен към образованието защо сме имали тези успехи? Как с толкова малко пари се построиха университетите и студентските общежития? Как от тогава нови общежития не са построени?
  Защо в студентски общежития мебелите са от 76? Защото тогава се даваха малко пари за образование? Защото стоките бяха “некачествени, неиздръжливи и неудобни за употреба” ли?

  Много от тези точки обаче звучат така, че със сигурност трябва да са ги имали като инструкции.
  По принцип демокрацията е по-добре от комунизма, но откакто дойде, сякаш повече от тези точки са започнали да се прилагат. Някой ако може да ми обясни защо така ми изглеждат нещата?
  Аз като ги четох абсолютно всички тези точки или техни съвременни изменения се приложиха наскоро от американците в Ирак и Афганистан. Само остана да се напише “кажи че ги освобождаваш, искай им голяма сума да ти платят разходите и им вземи петрола”.

  Reply
 9. Шapкан

  леле, Кириле…
  само едно ще попитам – що е комунизъм? (и прилича ли ти татовото време на безкласово общество)

  другите ти носталгеми няма да коментирам, друг ще те захапе за тях

  Reply
 10. Григор Post author

  @Кирил: С някои неща не съм съгласен:

  – самобръсначките сега издържат много повече, отколкото по времето на комунизма (местното производство). Тенденцията за моралното остаряване на компютрите и мобилните телефони не е подходяща за сравнение – при комунизма почти нямаше компютри и изобщо нямаше мобилни телефони.

  – храната при комунизма (помня я добре) може би щеше да бъде по-качествена, ако беше опакована и съхранявана както трябва – но не беше. Вкисналото мляко, “тухленото” сирене и коравият като камък хляб бяха чести. Пестицидите и особено нитратите също ги имаше във впечатляващи количества. ГМО нямаше, за съжаление. Единствената разлика със сега е колко по-малко “количествена” беше храната.

  – проблемът при комунизма беше не само че нямаше стоки, а и че доста хора нямаха пари. С достатъчно пари можеше да се намери доста нещо – прилични дрехи, мебели и какво ли още не. Просто малко хора имаха тези пари.

  – нашите студенти и сега са много добри по математика (уви, преподаването като цяло наистина много отстъпва от това при комунизма)

  – студентството по принцип у нас се поощряваше до противоречива на инструкцията степен (това е от точките, които според мен у нас не се прилагаха)

  А че всеки (нео)колониалист ползва същите инструкции и учебници е очевидно и логично. Може даже да е добра идея да драсна отделен запис по въпроса.

  Reply
 11. basstoon

  @Григор
  Намерих текстът на руски. Заглавието е друго. Не мога да определя обаче дали е оригиналния текст. Ето: forum.nvrsk.ru/index.php?showtopic=164457&st=20
  Сега да не вземе да ме резне прословутия спамбот… |:)

  Reply
 12. Любо Николов

  Колкото до имената – и аз съм потърпевш.
  Фамилията ми трябваше да е Железаров.

  Reply
 13. Боян

  подобна инструкция е толкова абсурдна, че всеки средноинтелигентен човек би трябвало да му е ясно, че не е истинска. не мога да повярвам, че някой изобщо може да допуска, че може да е истинска

  Reply
 14. Cristalblade

  Газета «Утро», 20 марта 1991 годa… това намерих аз в руските форуми. Там каква дискусия относно този и други подобни документи се е завихрила….
  Основен довод на всички комунисти против автентичността на този документ е липсата на оригинал. Но все пак знаем още от училище с какъв пламенен устрем
  комунистите горят архивите – още преди да доидат на власт. Горят ги публично – на площада.

  Reply
 15. Кал

  Красота…

  Аз лично не бих я чел като инструкции САМО за завладяването на Източна Европа през 1940-те. Изглежда ми напълно разпознаваемо и в наши дни, и не само по нашите (пост-тоталитарни) ширини, а на доста други места по света, където никакви „комунисти“ не са вилнели. Сещате ли се за примери?

  И, Гри, нямам идея колко са издържали бръсначките преди 89-а – но моя „Жилет“ с 3 до 5 ножчета трябва да му сменям ножчетата на 7-8 бръснения. При цена 6 до 8 лева за ножче, нещо в производствения процес намирисва… :/

  Икономиката на „боклучавите стоки“, по мои наблюдения и не само (http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence), се засилва навсякъде през последните 3-4 десетилетия. Там, предполагам, е ясно кой кого се опитва да завладее.

  Reply
 16. Жилов

  Благодарение на тази “икономика на боклукчавите стоки” изобщо се сдобих с първия си компютър, а сега и с хубави монитори на старо. Благодарение на нея си взех хубав хладилник за нищожна част от месечния си доход.

  Reply
 17. emo

  Жилов ти си бил голям гъзар 🙂 в средата на 80те правец-16 струваше колкото малък апартамент в голям град…
  а правец-8А мисля, че беше над 3000 лв, което по онези години е повече от средна целогодишна заплата на млад програмист 🙂

  Reply
 18. emo

  впрочем аз ползвах ножчета и самобръсначка Жилет и преди 1989, българките бяха като тесла, особено самобръсначките

  Reply
 19. emo

  Иначе за списъка мисля че е конспиративна теория, ширешата се некомпетентност и некадърност са достатъчно добро обяснение за социалистическото “изобилие” а липсата на конкуренция и въобще избор, чудесно обясняват боклучивите стоки.
  Тази теория обаче не е без причина. Вярвам че съветските другари често за взимали решения в ущърб на завладяните от СССР народи.
  Примерно като случая с Голодомор-а http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80

  Reply
 20. vlad

  Документът силно напомня на “Протоколи на мъдреците от Цион”. Интересно кой и кога е направил този острумен фалшификат. 🙂

  Reply
 21. Григор Post author

  @Любо Николов: Щеше да пасва екстра на работата ти. 🙂

  @Боян: Инструкцията не знам дали е истинска, но реалността съответстваше на нея много добре, в доста различни държави и култури. “Ако изглежда като патица, плува като патица и кряка като патица…”

  @Кал: Да не ти е стоманена брадата? 🙂 При мен дори най-евтини самобръсначки по 3 за лев издържат по 20-30 бръснения, Жилет – поне по 2 пъти повече. Соц-самобръсначките отпреди 10 ноември си отиваха при мен за 3-4 бръснения. А надали брадата ми е омекнала оттогава…

  @Жилов: Калин има предвид икономиката, в която стоките биват предвиждани да станат негодни за употреба след определено, сравнително кратко използване (обикновено срока на гаранцията им). Не чрез морално остаряване, а чрез физически отказ да работят.

  @emo: Малко се поизхвърляш. Правец-8А струваше под 1000 лева (което пак беше заплатата на програмист за 2-3 месеца). Некадърността обяснява много неща, от списъка, но не всичко. Примерно работното време на магазините, което действително съвпадаше с работното време на останалите хора (и ако нямаш в къщи пенсионер, трябва да бягаш от работа, за да си напазаруваш) – надали е било толкова трудно магазини да работят на две смени, още повече както не достигаха, но не се случваше. Най-много някоя хлебарница или млекарница в града да работи и в събота до обяд (и опашката става един квартал дълга)…

  Reply
 22. Itilon

  Григор, “ако изглежда като патица, плува като патица и кряка като патица…” не е никакъв аргумент при положение, че тази “инструкция” вижда бял свят след края на комунизма. За пет минути мога да ти напиша “пророчество” за 11 септември и войната с тероризма, да го датирам 26 октомври 1991 година и да го пусна в десет различни сайта. То ще “изглежда като патица, плува като патица и кряка като патица”.

  Иначе, ми е трудно да повярвам, че интелигентни хора могат да се вържат на толкова некадърно скалъпен фалшификат. Хайде де, никой ли от вас не знае кога е създадено КГБ (http://en.wikipedia.org/wiki/KGB)?

  Reply
 23. Жилов

  @emo
  С първия си компютър се сдобих през 1999 година, когато станах студент, след близо 9 години мечти за този момент. Дотогава ползвах всякакви средства да се сдобия с “компютърно време”, събираха ми се от 8 до 12 часа компютърно време на месец, които трябваше да използвам мъдро и да планирам предварително. “Гъзар” съм сега, въпросът е колко време ще продължи това.

  @Григор
  Дори за това не съм сигурен, че е лошо. Мебелите например не са издръжливи, но ако се местиш, е по-изгодно да си купиш нова мебел, отколкото да местиш старата.

  Reply
 24. Божо

  тая инструкция съм я слушал по “Свободна Европа” през70-те години.
  Помня я, защото ми направи впечатление точката за водопроводите. Точно така беше направено в Търговище. Единият водопровод беше спрян и започна режим на водата.

  Сега познати от ВиК-то там ми разказаха, че търсели стари, още живи специалисти от ония времена, че да открият точно от къде минава тоя водопровод – оказва се, че някои сегменти ги нямало в картите им, та да го възстановят.

  Reply
 25. Божо

  ПП
  Както и за входовете на сградите. Помните предполагам, как в един момент изпозатвориха всички входове на училища, ресторанти, учреждения и оставиха само по един, обикновено малък.

  Може би инструкцията е била допълвана постепенно, защото събитията, за които говоря се случиха в края на ’60-те и началото на ’70-те години. Но пък мероприятията бяха проведени почти мигновено в цялата страна.

  Reply
 26. Григор Post author

  @Itilon: Пророчество е логично да се очаква да се появи преди атентата, докато подобна инструкция е логично да се очаква да излезе на бял свят след падането на системата – тук разминаване няма. Също, инструкцията се води не на КГБ, а на НК (Народный Комисариат) – институция, съществувала през 1947 г. – и тук разминаване няма.

  @Жилов: Дали ще смениш мебелите си при местене не зависи по никакъв начин от вложения в тях от производителя живот. Какво става, ако се местиш всяка година, и какво – ако живееш цял живот на едно място? Отделно, дали да ги смениш трябва да е твой избор, а не да ти бъде налагано от производителя им. (Прочети статията в Уикипедия, която е линкнал Калин, там е много добре обяснено.)

  Reply
 27. Славчо

  на мене ми прилича на бъзиклиикс, ама преди 70 години не ебило никак смешно де 🙂

  Reply
 28. Itilon

  Григор, две неща:

  1. В инструкцията се спомена КГБ на два пъти; и
  2. През 1947 година народни комисариати вече няма – заменени са с министерства през 1946 г. като част от т.нар. “процес по реабилитация на държавността”, извършен от Сталин.

  Радвам се, че си забелязал, че инструкцията се води на НК – това е само един от пример, демонстриращи колко некадърно направен фалшификат е :). Пък ти, ако искаш ѝ вярвай!

  Reply
 29. Григор Post author

  @Itilon: Любопитен съм дали и в полския оригинал се споменава КГБ. (И двете споменавания са такива, че напълно биха могли да са “актуализация” на директивата след замяната на НКВД с КГБ. Звучи ми напълно вероятно – ако допуснем, че има такъв реален документ, най-вероятно откритият екземпляр няма да е оригиналният от 1947 г.) По същия начин воденето на инструкцията на НК ме разколебава, но не твърде – напълно възможно е да е съставена още по времето на НК, и 1947 да е годината на въвеждането й в действие.

  Най-сетне, дори наистина да е нечий фалшификат, духът й съответства абсолютно точно на наблюдаваното при социализма. Някои от нещата няма как да са наблюдавани, но са толкова логични за всяко разузнаване, че би било изключително странно да не са документирани някъде. Други неща не са естествена част от механизма на социализма, но въпреки това ги има (мога да потвърдя например, че социалистическата продукция за военни цели беше несравнимо по-качествена от тази за цивилни). Затова смятам за изключително вероятно, дори ако тази инструкция е фалшификат, да съществува някакъв реален документ, който да е играел нейната роля. На нея мога да вярвам или не, но на очите и спомените си засега вярвам доста.

  Reply
 30. Делибалтова

  Дали е било оформено като писмена инструкция или не, допускано е да се случва. Какво повече от собствените й дела е нужно, за да бъде разобличена тази власт?

  Но текстът е добър. Младите да научат, а по-възрастните – да не забравим. С човешка кръв е написано…

  Аз знам за действия на тайните служби срещу подобряване на качеството на наша техника по време на социалистическото робство. Доста съм се чудила каква е логиката.

  Reply
 31. Lazy

  @Григор: Прав си, в полския оригинал не се споменава КГБ. Пише “нашите специални служби”.

  Reply
 32. гецата

  Инструкцията прилича на обратен инженеринг. Липсва конкретика, а по него време тези неща са ги изпипвали внимателно. Но действителността във България след войната наистина се движи според тази инструкция…

  Reply
 33. Любо Николов

  От една страна – звучи като теория на конспирацията.
  От друга страна – почти половин век се повтаряше, че Катин е лъжа, че няма тайно приложение към договора Рибентроп-Молотов.
  Накрая документите излязоха от архивите.
  Но и до днес който не иска, не вярва и обявява всичко за фалшификация на омразния Горбачов.

  Reply
 34. байГроздан

  този “документ” ми изглежда като излязъл от книга на Виктор Суворов…
  Сякаш много истини са казани, но най-страшните неща са запазени в тайна.
  не съм запознат с живота по онова време, но от малкото което съм чел властта в соц-републиките и самата русия се е опазвала с тотален контрол и манипулация на масите именно с подобни похвати. На пръв поглед се вужда тотален безпорядък и хаос, но след внимателно обмисляне на видяното човек се замисля….
  Контрол и манипулация…

  Reply
 35. emo

  A защо същите правила(които не се отнасят конкретно за отночшението към СССР естествено), важат и в самото СССР, не само за окупираните държави? СоциализЪма в СССР си беше същата и още по-голяма карикатура,
  като нашия български вариант май е най-родствен с руския, сигурно заради това сме и най-зле сега в сравнение с другите бивши соц. държаваи.

  Reply
 36. Шapкан

  през 1982 пастрокът ми (съветски военен летец, преподавател във военно училище, завеждащ катедра “Аэродинамика и теория полетов”) ме заведе в музея за вътрешен достъп на Черниговското военно авиационно училище (до него допускаха само курсанти пред завършване и офицери; може би днес е отворен и за цивилни посетители, трябва да питам).
  Видях корпуса (оборудването отвътре беше извадено, разбира се, беше празна черупка) на НЕЩО, наричано “воздушно-космический самолет” (на буран.ру ВЕЧЕ можете да откриете снимките). Едноместна совалка с извити нагоре криле. Предназначение – унищожаване на спътници. Между другото, бяха й оставили цевта на безоткатната картечница, пригодена за стрелба в условия на безтегловност (така че да не променя траекторията на апарата).
  Вече бях гледал (в България) първите две серии на “Междузвездни войни” и машината, не по-голяма от тренировъчните чешки самолети, със сигурност по-компактна от Миг-19, ми заприлича на част от декора към филма.
  Пастрокът ми каза, че “тази тук не е летяла”, но в Монино имало ТРИ, които са минавали изпитания, напускали са земната атмосфера, като поне една от “птичките” е била с пилот (по-късно летял съвсем официално в “мирните програми” космонавт, забравих му името).

  Военното училище беше в другия край на града. Докато се прибирах у дома (улица генерала Пухова № 101), оглеждах тролейбуса и си мислех, че след бойната совалчица съм се върнал 100 години назад във времето и технологиите…

  Reply
 37. Шapкан

  между другото, кой ви е казал че бившите “соцдържави” са много добре?
  в бившето ГДР има висока безработица и други неуредици, например там са повечето неонацисти от цяла Германия;
  в Унгария минала година ставаха безредици срещу управлението на местния станишев;
  в Полша се мъчат да възраждат движението “Солидарност”, понеже вече преядоха с благините на частния капитализъм;
  в Румъния все още думата “секуритате” кара хората да пребледняват;
  в Чехия приложиха крайно неадекватно “решение” на “циганския въпрос” (направиха стена, изолираха ги в гето – много цивилизовано и европейско, няма що…)

  във всички тези страни техните държави са закърпили макроикономическите показатели на едно благоприлично (по мерките на МВФ) ниво, ама разровете се в новинарските сайтове за вътрешните им проблеми!
  То и България по редица макроикономически критерии е “нормална”, та дрънка. И си е вярно – нормална е. Имаме толкова крайно бедни и крайно богати на глава от населението, като всякъде другаде в “цивилизования” свят.

  Reply
 38. Кал

  @Григор: „Да не ти е стоманена брадата?“ – Може и това да е. Тия ГМ храни таковата ни таковаха… *хихихихих*

  Като се видя с дядо, ще почерпя опит от него. Човекът вече 66 лета се бръсне, все нещичко ще е забелязал.

  @Жилов: Икономиката на „боклучавите стоки“ е супер – особено когато не ти, а децата ти ще трябва да се оправят с боклука.

  (А ако си решил да нямаш деца, си решил проблема отвсякъде… :/// )

  Reply
 39. emo

  не съм казал че там е рай , а че ние сме по-зле във всяко практическо отношение

  Reply
 40. emo

  това което си гледал в музея е било някаква бутафория/концептуален модел и на тази картечница повече от дуло едва ли е имала

  Reply
 41. Любо Николов

  Програмата “Бор-Вертикал” е реалност. Може да се провери в мрежата – има достатъчно материали за изпитанията.
  Напълно съм склонен да повярвам, че е имало повече от онова, което е разсекретено.

  Reply
 42. Шapкан

  Емо,
  аз знам какво съм видял. Както и пастрокът ми познаваше един от пилотите на това чудо, били са заедно курсанти.
  Концептуалният модел, впрочем, е бил изработен от дърво и успешно е стигнал до повърхността на Земята, без да изгори изцяло в атмосферата, благодарение на добре разчетената си форма с минимум топлинна защита.

  освен това, докато бях в казармата, се убедих, че съм виждал дебалансирани куршуми за Калашников поне 8 години преди командира на поделението (офицер от БНА), понеже израснах все пак по военни градчета в семейството на съветски офицер, началник щаб на полк.
  (дреболия, ама показателно. Нашите авиатори, колеги на баща ми, също смятаха съветската бойна минисовалка за мит)

  мисълта ми обаче беше, че технологичното ниво на военната техника в СССР спрямо цивилните промишлени стоки беше почти в съотношение Империята и фермерите на Татуин.

  потърси снимки от музея ВВС СССР в Монино, може някъде да го има този ВКС (аз тогава не го знаех като “БОР”).
  И имай предвид, че тая машина е летяла преди американските совалки.
  СЪветските инженери бяха направили невъзможни неща. Секнаха ги партийните функционери от Политбюро ЦК КПСС – защото бяха тъпи парчета с власт. Те спряха програмите на ВКС (воздушно-космический самолет) и наредиха на инженерите да копират американските совалки (а тези совалки също не бяха най-добрите проекти, бяха проектите, за които авторите им изнамериха по-напористи лобисти).
  И това последното (че не само съм го чел, но и съм го чувал от хора, работещи във военно-космическия комплекс на СССР, пастрокът ми познаваше и другаруваше с тези среди, идвали са ни на гости (някой от вас да е виждал на живо трима космонавти в хола си на водка и пържени картофи с кисели краставички? Общо петима са всъщност, защото после още двама летяха, докато бях войник и студент. Помня името само на един – Джанибеков, още е жив, истинската му фамилия е Крысин (от руската дума “плъх”), взел е името на жена си за благозвучие). Аз, запаленият по фантастика, бях във възторг, че мога да говоря с такива хора. За съжаление, не са ми остнали кой знае колко неща в главата от тия разговори. А и те внимаваха какво говорят, нали всичко беше “секретно”…

  Reply
 43. Шapкан

  има неща, по които не сме зле (засега).
  Процентът собственици на жилища у нас е по-висок от останалите бивши соцстрани.
  Имаме и по-малко наркомани, със сигурност сериозно отстъпваме на Полша по броя алкохолици.

  а по света, в сравнение с поне 100 страни, сме същински рай.

  Reply
 44. байГроздан

  И изчезналата китайска армия е изпарена с лазер…
  А пък в розуел се е разбила извънземна летяща чиния…
  И руснаците притежават оръжие с което контролират климата на планетата.
  И могат да предизвикат земетресение…
  И тунгуски метеорит всъщност е провален опит с машина на времето от бъдещето в който са се опитвали да пратят в миналото котка.
  и Тесла и Айнщайн са направили невидим кораб във филаделфия който после е телепортиран.
  Също така военните учени от Третия Райх са открили левитацията и антигравитацията.
  Аа да и в зона51 живеят извънземни които са в съюз с водачите на световната конспирация чиято цел е поробването на човечеството.

  Колко от тези неща / за които има много очевидци / са истина?

  Силно се съмнявам по времето когато комунистическия режим е бил толкова затегнат и не са се спазвали никакви женевски и прочее конвенции да може толкова уличаващ документ да види бял свят.
  СССРското контра-разузнаване не би го допуснало
  Не казвам че тези неща не са правени. Правени са и то с много внимателно обмислени, но си мисля, че ако попаднем на истински такъв документ това което четем тук ще ни се стори като детска приказка в сравнение зверствата които ще са описани там като процедури.

  Reply
 45. Жилов

  @Кал
  По-добре децата ми да се оправят с боклука, отколкото с последиците от действията на ислямисти, комунисти, християни, социалисти, нацисти и природозащитници.

  Reply
 46. Жилов

  @Кал
  Мислиш, че ако сложим така везните, боклукът ще тежи повече? Ама разбира се. Това е технически проблем, решим е, не е толкова страшен, колкото истеричния шум, който се вдига около него. Но какво да слушаш човек, който докато гледаше Аватар, викаше за земляните…

  Reply
 47. Виктор

  Вероятно не е лошо да споменем и стриженето на косата. И на децата, па и на възрастните. Не го виждам в тая инструкция, може би защото се е подразбирало. Голям кеф им беше на много даскали и директори да наредят стрижене. На мене това много ми пречеше, за мене това беше едва ли не лицето на властта, емблемата на социализЪма и Партията. Да знаят младите как беше. Нареждат ти да се подстрижеш, и ако не го направиш, тормоз, изключване от училище, прочее… И това защо?… защото може би иначе нещо… ами просто така, да ти покаже Партията кой е на власт, или пък някакви хора, обикновено даскали, да чувстват властта си над децата и младежите… Спомням си една директорка на училище викна сутринта пред строените ученици: “В понеделнииик! Който не е подстриган, ще бъде остриган!”. А да речеш, че имаше дълги коси – нямаше. Затова и до ден-днешен не мога да си острижа косата, нищо, че отпред вече си нямам. 🙂 Понякога съм промрънквал на някой даскал, като му соча портретите на Маркс и Енгелс на стената, че са били с дълги коси, но какво са ми отговаряли не си спомням.

  Reply
 48. Кал

  @Жилов: Ако сложим КАК везните? Какво има в едното блюдо, какво – в другото?

  Безхаберието на управниците, от които зависи ПРИЛАГАНЕТО на техническите решения, и то ли е по-страшно от „истеричния шум“? Някакви решения там да предлагаш?

  (Аз като гледах „Аватар“, ругаех тъпия Камерън, че не е заделил поне един процент от бюджета си за мислещи – и чели малко повече – сценаристи. Ама то не било Камерън, то било всичкото спец-ефект кино…)

  Reply
 49. Григор Post author

  @Кал: Безхаберието на управниците и истеричния шум не са противоположности – две страни на една и съща монета са.

  Бездействието на управниците кара хората да възприемат малоумни идеи и възгледи и да вършат глупости, точно както например лекарското безхаберие или неспособност да излекуваме някои болести кара хората да се обръщат към бяла и черна магия, “слънцегледане”, остеопатия, психокерамика, защити от вредни космически биолъчения и подобни. А пък правителствата, понеже все пак се консултират предимно със знаещи хора, възприемат подигравателно и отрицателно отношение към хората, които говорят малоумия и глупости, и загърбват и рационалното във вижданията им. (Или получават удобен и убедителен повод да го загърбят, когато това им изнася.)

  Порочен кръг. Познай от коя от страните в него зависи да го скъса (защото има изгода от истината, а другата често няма).

  Reply
 50. Pingback: Grigor Gatchev – A Weblog » Blog Archive » Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави – 2

 51. Жилов

  @Григор
  Немалко политици са наивни или използват чуждата наивност.
  Румен Христов ме порази като започна да говори как щял да вземе мерки срещу шистовия газ.

  Reply
 52. Кал

  Гри – това не отговаря на моя въпрос към Жилов какво предлага той като решение.

  (В предния си коментар исках да напиша „Безхаберието на управниците и то ли е по-МАЛКО страшно от истеричния шум?“. Една изпусната дума – една заорала в канавката мисъл.)

  Reply
 53. Делибалтова

  Мерките срещу енергийната ни независимост не са нищо ново. Шистовият газ е само поредната брънка от веригата.

  Български геолози на нефтените ни сондажи в Долни Дъбник са били принудени от “братските” специалисти да ги оводнят и по този начин да ги запечатат завинаги. Уж сбъркали, но то си било ясно какво става и нашите се опитвали да възразяват, но…нямало начин. Така ми го разказаха и го вярвам.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *